Adam Dąbrowski

Koordynator administracyjny projektu: czuwa nad sprawnym przebiegiem jego realizacji. Dodatkowo odpowiedzialny jest za działania edukacyjne przeznaczone bezpośrednio dla mieszkańców Gminy Zielonki, a pośrednio – dzięki udostępnieniu wszystkich materiałów projektowych na stronie internetowej – dla wszystkich ekospołecznych, chcących poznawać nowe obszary ekotematyki.

Adam jest wiceprezesem Stowarzyszenia Perła Pękowic, sołtysem Pękowic oraz pracownikiem naukowym zajmującym się między innymi zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. W działalności zawodowej, społecznej i życiu prywatnym stara się realizować zasady gospodarki obiegu zamkniętego circural economy oraz zero waste. Wspiera lokalnych dostawców produktów żywnościowych i chce zmienić świat na bardziej eko dla swojej małej córeczki.


Marzena Gadzik-Wójcik

Mieszkanka Zielonek, radna Gminy Zielonki. Przewodniczy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Regulaminowych, łącząc zagadnienia szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego z dbałością o kondycję fizyczną mieszkańców w lokalnych miejscach rekreacyjno-sportowych, ujmując wszystko w ramy obowiązujących regulaminów. Stąd jej pomysł na upowszechnienie w Gminie ploggingu, czyli aktywności fizycznej łączącej tradycyjny jogging z dbałością o środowisko.

Marzena od paru lat podejmuje rozliczne działania służące zmianie myślenia i korzystania ze środowiska przez m.in. tworzenie wspólnych przestrzeni dla człowieka, czworonoga i przyrody, ze szczególną troską o zachowanie cennych wartości istniejących w Gminie ekosystemów. W życiu codziennym wykorzystuje każdą sposobność, aby zachęcać ludzi do dbałości o środowisko, ograniczania odpadów i oszczędzania wody.

W podróżach do pracy w Krakowie korzysta z komunikacji aglomeracyjnej, natomiast mieszkańców dojeżdżających własnymi środkami transportu stara się mobilizować do „carpoolingu”, czyli wspólnego jeżdżenia jednym samochodem.


Magda Listoś

W projekcie jest odpowiedzialna za działania związane z powtórnym wykorzystaniem materiałów.

Magda jest sołtysem Sołectwa Węgrzce oraz radną Gminy Zielonki. Działa jako przewodnicząca  Komisji Rozwoju i Planowania Przestrzennego.

Jest współorganizatorką corocznej akcji Czyste Węgrzce.

Na terenie sołectwa wdraża programy społeczne i edukacyjne w zakresie ekoświadomości, tj. śmietniki do segregacji w miejscach publicznych, kompostowniki na terenach koszonych przez sołectwo, szkolenia dla mieszkańców z zakresu ograniczania strumienia śmieci w gospodarstwach domowych.


Tadeusz Łysek

Tadeusz jest sołtysem Bibic i radnym Gminy Zielonki. W pracy na rzecz Bibic i Gminy działa zgodnie z sentencją „Przyszłość swoją z przeszłości czytajcie”. W projekcie odpowiada za organizację wycieczek rowerowych.

W Bibicach dba o powiększenie przestrzeni zielonej: stworzenie „Parku lipowego”, „Parku Jubileuszowego 850-lecia Bibic”. Po Bibicach porusza się najczęściej na rowerze lub piechotą, w domu zrezygnował z palenia w kominku.


Roma Toft

  W projekcie jest odpowiedzialna za działania edukacyjne przeznaczone dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w gminie Zielonki, związane z wdrażaniem zasady gospodarki opartej na obiegu zamkniętym i koncepcji zero waste.

  Roma jest prezeską lokalnego Stowarzyszenia Perła Pękowic, członkiem rady sołeckiej Pękowic oraz radną gminy Zielonki, a w szczególności wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, Niskiej Emisji i Odpadów. Od lat jej szczególnym obszarem zainteresowania są działania na rzecz zmniejszenia smogu w gminie Zielonki, ograniczenia zużycia plastiku i tworzenia nadmiernej ilości odpadów w codziennym życiu, troska o przyrodę i zdrowie publiczne.

  Osobiście stara się przestrzegać zasad dbałości o środowisko: pije kranówkę, na zakupy bierze torby i pojemniki wielokrotnego użytku, kompostuje bioodpady, stara się maksymalnie ograniczyć spożywanie mięsa.