Circural economy, co to takiego?

  Oficjalne tłumaczenie circural economy na język polski to „gospodarka o obiegu zamkniętym” (GOZ) i oznacza określony model rozwoju zrównoważonego nastawionego na maksymalne wykorzystanie wartości produktów, materiałów i zasobów, w efekcie którego powinno nastąpić zmniejszenie wytwarzania odpadów. Mówiąc wprost, ekonomia GOZ zakłada, że wszystko co tworzymy i przetwarzamy może być wykorzystywane wielokrotnie, nawet po spełnieniu swojej pierwotnej funkcji. Najprostszym przykładem, który jest dość popularną praktyką w wielu gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach jest zbieranie plastikowych nakrętek, które po przetworzeniu stanowią surowiec do dalszej produkcji. Dzięki zbieraniu i technologii przetwarzania nakrętek, wytworzony raz materiał może służyć wielokrotnie do zaspokajania naszych – stale rosnących – potrzeb konsumpcyjnych. Dzięki temu nie tylko nie odkładamy na wysypiska tego materiału, ale również nie musimy sięgać po nowy.

  Obecnie, domyślnym modelem gospodarczym cyklu życia produktu jest model liniowy (pozyskanie surowca – produkcja – użytkowanie – utylizacja odpadu), natomiast właściwym dla GOZ modelem jest model cyrkularny (produkcja – użytkowanie – wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym).

  Polityka GOZ jest szeroko dyskutowana tak w Unii Europejskiej, jak i na gruncie krajowym. Komisja Europejska opublikowała w marcu bieżącego roku „Report on the implememntation of the Circural Economy Action Plan”, gdzie wskazuje postępy implementacji dokumentu przyjętego już w 2015 wskazującego główne środki służące wprowadzenie zamknięcie cyklu życia produktów oraz kluczowe sektory, które mają przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu wartości (tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty).

Circular economy, czyli ekonomia zrównoważonego rozwoju

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Gospodarka okrężna