Projekt „Ekospołeczni” jest przede wszystkim ukierunkowany na integrację mieszkańców gminy. Tematem przewodnim, wokół którego mieszkańcy będą podejmowali wspólne działania jest ekologia. Rozmaite warsztaty, zajęcia terenowe, spotkania integracyjne podczas których uczestnicy będą poznawać i uczyć się różnych aspektów dbania o środowisko naturalne będą doskonałym przyczynkiem do poznawania swoich gminnych sąsiadów. Budowanie społeczności wokół ważnego dla każdego z mieszkańców tematu jakim jest ekologia jest powszechnie znanym mechanizmem. Autorom projektu zależy jednak nie tylko na „akcyjnym zrywie” wokół planowanych w projekcie działań, ale realnym podniesieniu poziomu kapitału społecznego bezpośrednio wśród biorących udział w projekcie mieszkańców oraz pośrednio wśród pozostałych mieszkańców gminy. W związku z tym wypracowane w ramach projektu scenariusze prowadzenia zajęć, trasy rowerowe i ploggingowe, a także wybudowana altana z butelek PET będą dostępne dla mieszkańców również po zakończeniu działań projektowych.

W trakcie trwania projektu, zaangażowaną grupą w działaniach stanowią również przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorców z terenu gminy Zielonki. Zmiana przyzwyczajeń po stronie przedsiębiorców, którzy mogą kształtować zachowania konsumenckie swoich klientów jest bardzo ważnym elementem zaangażowania różnych stron w rozwiązanie wspólnego problemu związanego z nadmierną produkcją śmieci, zanieczyszczeniem powietrza etc. Tutaj również autorzy projektu upatrują oddziaływania projektu wykraczającego poza okres jego trwania.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej w zakresie współdziałania oraz integracja mieszkańców gminy poprzez działania informacyjno-edukacyjne i aktywizująco-integrujące. Tematem, wokół którego podejmowane będą działania jest szeroko rozumiana ekologia. W ramach projektu będziemy informować, edukować i zachęcać do działania zarówno mieszkańców gminy jak i działające na jej obszarze NGO i przedsiębiorców. Celem będzie przekazanie podstawowej, jak i praktycznej wiedzy z omawianego zakresu. Dzięki temu zainteresujemy mieszkańców społecznie ważnym tematem, wokół którego podjęte zostaną dalsze działania. Zostanie w ten sposób rozbudzona potrzeba, którą najefektywniej zaspokajać we współpracy.

Ważną wartością przyświecającą działaniom projektowym jest uświadomienie jego uczestnikom, że współpraca i zaufanie, czy szerzej kapitał społeczny – jest fundamentem, na którym pojedyncze jednostki rzeczywiście mogą przeciwdziałać złożonym problemom i realnie polepszać jakość życia całej społeczności.

Cele szczegółowe projektu EKOspołeczni:

  1. Wzrost wiedzy mieszkańców (144) oraz lokalnych organizacji (10 NGO i 20 przedsiębiorców) z zakresu znaczenia kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, circural economy i zero waste w ciągu trwania projektu.
  2. Zwiększenie poczucia integracji społecznej wśród 235 mieszkańców gminy Zielonki.